เกี่ยวกับสาขา ICT

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาข้อมูลทั่วไป

สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินร์ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา และระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 

สถานที่ติดต่อ
อาคาร 28 ห้อง 28601 คณะครุศาสตร์  186 ถนนสุรินทร์-ปราสาท, Surin, Thailand 32000 e-mail : ictedusrru@gmail.comแก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 19 November 2013, 11:27PM