รูปภาพของadministrator admin
KM center การสร้างศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย administrator admin - Wednesday, 20 November 2013, 1:37AM
 

KM center การสร้างศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อัพเดทล่าสุดเมื่อ ประมาณ​ 3 เดือนที่แล้ว · ถ่ายที่ อาคารล้านช้าง ม.รภ.สุรินทร์
วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2556 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการ KM Center การสร้างศูนย์การแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1 ให้บุคลากร นักศึกษาและบุคลทั่วไปได้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการความรู้
2 ให้บุคลากร นักศึกษาและบุคลทั่วไปสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบริหารจัดการในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ
3บุคลากร นักศึกษาและบุคลทั่วไปนำการจัดการความรู้ไปบริหารจัดการหน่วยงานให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมี อ.ประขรรค์ สมนิยาม รักษาราชการแทน รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้าน การจัดการความรู้ ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้