สำหรับเป็นช่องทางการปรับปรุงหลักสูตรและพัมนาหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา (ค.บ.5ปี)
ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2558

โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)