วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู(ปกติ ) 2(1-2-3) นก. 
Section 10  ห้องเรียน 28504 คาบ ศ(14.40 - 17.10)
เฟสบุค กลุ่มของรายวิชา : https://www.facebook.com/groups/256it4teacher/

วิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา(ปกติ ) 3(2-2-5) นก. 
Section 8  ห้องเรียน 28504 คาบ จ(14.40 - 18.00)
เฟสบุค กลุ่มของรายวิชา : https://www.facebook.com/groups/256ict08/