1031101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)

          แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ความสำคัญของเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีต่อการศึกษา การพัฒนาและการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้การแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การเลือกใช้ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม ฝึกปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีโดยให้สอดคล้องตามกลุ่มสารการเรียนรู้

1091101 ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู  หน่วยกิต 3(2-2-5)

              ธรรมชาติของภาษา ทักษะทางภาษาในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายได้ถูกต้อง ในลักษณะต่างๆ ฝึกทักษะการใช้ภาษาในระดับที่กว้างขึ้น และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของผู้เรียน คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพความเป็นครู ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายทางภาษาในรูปแบบต่างๆ เช่น งานวิจัย เอกสารทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ