ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ "ICT BE SMART รอบรู้ไอซีทีอย่างมีคุณภาพ"

ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

เพื่อการทดสอบไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเนื้อหา เเบบทดสอบ เเบบสำรวจ ต่างๆ

Research in ICT :  สำรวจ วิเคราะห์ วิพากษ์ งานวิจัยทางไอซีทีเพื่อการศึกษา

Educational Technology Research and Development

1039101 (3_2-2-5) Principle of Online Learning ความรู้พื้นฐานการเรียนการสอนออนไลน์

ทฤษฎีแนวคิดและขอบเขตการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ใช้ในเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ การบริหารจัดการบทเรียนออนไลน์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาตัวอย่าง

1039102 Monitoring  e-Classroom(3_2-2-5)การจัดการห้องเรียนออนไลน์

การเตรียมความพร้อมการจัดสภาพแวดล้อมและการจัดการห้องเรียนออนไลน์  บทบาทและความสามารถผู้สอนออนไลน์ การเตรียมความพร้อมและการประเมินความพร้อมผู้เรียน การสร้างสัมพันธ์ภายในห้องเรียน

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ประชิต อินทะกนก

1039101 ความรู้พื้นฐานการเรียนการสอนออนไลน์
Principle of online learning.


... ทฤษฎีแนวคิดและขอบเขตการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ใช้ในเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ การบริหารจัดการบทเรียนออนไลน์กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาตัวอย่าง

แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาสำหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษาโดยผ่านระบบสื่อทางไกลรูปแบบต่างๆ  การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น  การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน การส่งและการดาวน์โหลดข้อมูลเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาทางไกล

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู(ปกติ ) 2(1-2-3) นก. 
Section 10  ห้องเรียน 28504 คาบ ศ(14.40 - 17.10)
เฟสบุค กลุ่มของรายวิชา : https://www.facebook.com/groups/256it4teacher/

วิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา(ปกติ ) 3(2-2-5) นก. 
Section 8  ห้องเรียน 28504 คาบ จ(14.40 - 18.00)
เฟสบุค กลุ่มของรายวิชา : https://www.facebook.com/groups/256ict08/

1091101 ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู  หน่วยกิต 3(2-2-5)

          ธรรมชาติของภาษา ทักษะทางภาษาในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายได้ถูกต้อง ในลักษณะต่างๆ ฝึกทักษะการใช้ภาษาในระดับที่กว้างขึ้น และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของผู้เรียน คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพความเป็นครู ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายทางภาษาในรูปแบบต่างๆ เช่น งานวิจัย เอกสารทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ

1031101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)

          แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ความสำคัญของเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีต่อการศึกษา การพัฒนาและการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้การแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การเลือกใช้ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม ฝึกปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีโดยให้สอดคล้องตามกลุ่มสารการเรียนรู้

1091101 ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู  หน่วยกิต 3(2-2-5)

              ธรรมชาติของภาษา ทักษะทางภาษาในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายได้ถูกต้อง ในลักษณะต่างๆ ฝึกทักษะการใช้ภาษาในระดับที่กว้างขึ้น และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของผู้เรียน คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพความเป็นครู ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายทางภาษาในรูปแบบต่างๆ เช่น งานวิจัย เอกสารทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา (ค.บ.5ปี)
ปริญญาตรี หลักสูตรใหม่ 2558

โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)